اعتراض دانشجویان دانشگاە رازی کرماشان

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان رئیس دانشگاه  رازی کرماشان در جمع کثیری از دانشجویان انها را  گردالو ،همیشه گشنه و خود فروخته خطاب کرده است کە باعث موجی از اعتراضات مدنی در سطح این دانشگاە شدە است.

او همچنین با توهین و الفاظ رکیک دانشجویان منتقد و فعال را مورد نکوهش قرار داده و گفتە است کە  دانشجویان با برگزاری مراسم شعر مستهجن و حذف نام شهید هسته ای و توهین به مقدسات با عنوان طنز و فکاهی نظام را بە مسخرە گرفتەاند.در همین رابطە ریس دانشگاە نیز در اقدامی تامل برانگیز دانشجویان منتقد و فعال را گردالو ،همیشه گشنه و خود فروخته خطاب کرده است.

یکی از دانشجویان بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر گفت کە   موج انتقادات نسبت به عملکرد مسئولین در سطح دانشگاە دیدە میشود ،  او همچنین گفت کە مسئولین با بی تدبیری و برخوردهای سلیقه ای و فرستادن دانشجویان به کمیته های انضباطی و صدور احکام تعلیق و توبیخ در پرونده آنها ، اجازە ندادن بە برگزار نکردن مراسم روز دانشجو دیگر این دانشگاە را تدبیل بە زندان کردەاند. ،

همچنین امدە است  کە عبدالحمید علیزاده ،معاون فرهنگی دانشگاه رازی با صحبت های دور از شان دانشگاهی با توهین و افترا  در میان دانشجویان  گفته است کە  شورای صنفی دانشگاه را به رسمیت نمی شناسد . این در حالیست که شورای صنفی دانشگاه تنها نهاد انتخاباتی و با رای دانشجو انتخاب می شود.

شایان ذکر است کمپین من گردالو هستم اما بی غیرت نیستم چند ساعت پیش در دانشگاه رازی به راه انداخته شده است و موجی ازاعتراضات به عملکرد معاونت فرهنگی  سطح دانشگاە را گرفتە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان