حكم سنگين براى بختيار ابراهيم زاده و ناهيد فرامرزى از توسط کشور رومانی

طبق اخرين گزارشى كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده است دو پناهنده ى سياسي كورد بختيار ابراهيم زاده و ناهيد فرامرزى بعد از انكه دادگاه رومانى رسماً رأى به بيگناهى انها صادر نمود اما براى مدت ٢ سال بايد در ان كشور همانند يك مجرم بمانند.

بعد ازانكه اين دو نَفَر در سال ٢٠١٥ در آبهاى دريا راهشان را گم كردند سر از رومانى درآوردند و در ان كشور به زور از انها اثر انگشت گرفته شد و بعد از مدتى دستگيرى، تيم ٨ نفرى به سرپرستى كسى همنام بختيار ابراهيم زاده به شيوه ى غير قانونى ديده ميشوند . بختيار ابراهيم زاده و همسرايشان به اسم ناهيد فرامرزى مجرم شناخته ميشوند ، هر چند نامبرده خود را به كشور نوروژ ميرساند اما به خاطر اينكه در رومانى اثر انگشت داده بود ديپورت رومانى شده و بعد از ٧٥ روز زندانى طبق قانون ٢٦٣ بند ١ و با پشتيبانى قانون ١٦ بند ١ دادگاه رومانى ، بختيار و ناهيد را بيگناه شناخت.

و طبق قوانين دوبلين بايد با اين دو نَفَر ، همانند يك پناهجو مدارا و رفتار شود و حق پناهندگى بگيرند ، اما كشور رومانى انها را مجبور كرده كه ٢ سال بدون هيچ حقوقى و بدون اجازه ى كار هر روز خود را به پليس معرفى كرده و مايحتاج زندگى را بايد خود تهيه كنند. و اين حكم با هيچ يك از قوانين بين المللي همخوانى نداشته و به دور از قوانين دوبلين و زير پا انداختن اشكار حقوق پناهندگى و حقوق انسانى است. ما بعنوان جمعيت حقوق بشر كوردستان همصدا با حق مسلم بختيار ابراهيم زاده و ناهيد فرامرزى و احترام به حكم دادگاه رومانى كه ان دو نَفَر را بيگناه شناخته ، ما هم خواسته ى خود را متوجه سازمانهاى حقوق بشرى و مسئولين دولتى ان كشور ميكنيم و از آنها درخواست مى نمائيم كه با شيوه ى قانونى و طبق قوانين پناهندگى اتحاديه دوبلين با انها  رفتار نمايند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان