چهار شهروند دیگر بازداشت شدند.

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان روز شنبە ٢٠ اذر ماە نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران  در روستای چشمە گل در حوالی شهرستان شنو  چهار شهروند کورد را بازداشت کردند.

در گزارش امدە است کە اهوند پیروتی ٢٥ سالە فرزند رسول ، شهرام تایی ٢٣ سالە  فرزند اسماعیل ، محمد تایی ٤٠ سالە فرزند رحمان و سلیم تایی ٥٠ سالە فرزند عبدللە  توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در روستای جشمە گل  بدونە در دست داشتن  برگە  دادگاە مبنی بی دستگیر کردن انها بازداشت شدند.

همچنین امدە است کە در حین بازداشت بە انها و خانوادەهای افراد نامبردە از سوی نیروهای امنیتی بی احترامی صورت گرفتە و  منازل انها نیز مورد تفتیش قرار گرفتە و بعضی از وسائل شخصی انها نیز از جملە کامپیوتر و مبیل تلفن و کتابهای انها  نیز  مصادرە شدە است.

در پایان امدە است کە با وجود اینکە خانوادە این افراد بە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر شنو مراجعە کردەاند نیروهای اطلاعاتی از محل نگهداری و دلیل دستگیری این افراد بە خانوادەهای  انها امنتناع ورزیدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان