فراخوان حمایت و کارزار برای آزادی زینب جلالیان

به دنبال وضعیت بد جسمانی زینب جلالیان در زندانهای حکومت اسلامی ایران ، و گزارش های اخیر سازمان عفوبین الملل درخصوص وضعیت بحرانی ایشان جمعیت حقوق بشر کوردستان برآن شد تا همگام با کمپین  سازمان عفو بین الملل کارزاری را دراین خصوص برپا کند تا اينگونه صدای اعتراض و خواست همه ما را برای آزادی و بازگرداندن سلامتی زينب جلاليان را به گوش همگان برساند.

با کارزار زینب را آزادکنید اینگونە همراە باشید :

در خارج از کشور بە لینک زیر مراجعە کنید و در کمپین عفو بین الملل شرکت کنید.

در داخل کشور میتوانید عکس وی را بر دیوار بزنید و زیرش بنویسد زینب راآزاد کنید، عکس بگیرید و برای ما ارسال کنید. همچنین عکس های وی را وسیعا در صفحات فیس بوک و سایت های خبری منتشر کنید. با در دست گرفتن عکس زینب جلالیان در مقابل خود اعلام کنید که مازینب را حمایت میکنیم.بر روی کف دست یا روی کاغذ یا شیوه های ابداعی خود پیغام زینب  جلالیان را آزادکنید را بنویسد و عکس ها را برای ما ارسال کنید . با درخواست زینب راآزادکنید کلیپ تهیه کنید و برای ما ارسال کنید. آنرا بر روی فیس بوک،تویتر و یوتیوپ بگذارید.

در هر کجا که هستید صدای اعتراض زینب وتمامی زندانیان سیاسی در بند باشیم .

جمعیت حقوق بشر کوردستان