حق شرکت در مراسم نورز را نداری

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است هفتە گذشتە دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سنە بە شهلا وکیلی گفت کە  درصورتیکە  موارد مورد نظر دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سنە  را زیر پا نگذارد تبرئە خواهد شد.

در گزارش امدە است کە موارد مورد نظر  دادگاە  انقلاب اسلامی ایران در سنە برای وی شرکت نکردن  در  مراسم نوروزی،  عدم تماس با مادران اشتی و همچنین  عدم بە بکار بردن سمبل هایی کە بە نحوی تبلیغ برای حزب حیات آزاد کردستان  است مد نظر دادگاە بودە است.

لازم بە ذکر است کە پنج شنبه پنجم فروردین ١٣٩٥  حداقل ۲۰ تن از شهروندان شرق کوردستان در ارتباط با شرکت در مراسم نوروزی دستگیر شدند و بیشتر انها روانە زندان شدند در این میان شهلا وکیلی  خواهر فرهاد وکیلی فعال سیاسی اعدام شده در اردیبهشت ۱۳۸۹، را سه نفر از بازداشت شدگان معرفی شد  و در همان تاریخ  به‌رغم تأمین وثیقه برای شهلا وکیلی مسئولان قضایی مانع آزادی او شدند.

بر پایه همان  گزارش سه عضو دیگر خانواده وکیلی که دوم فروردین به منظور پیگیری وضعیت خواهر خود به دادگاه سنندج مراجعه کرده بودند، بازداشت و پس از چند روز ازاد شدند.و مدتی بعد شهلا نیز با قید وثیقە ازاد شد کە در هفتە گذشتە دادگاهی شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان