مصادره و حراج كردن وثيقه ى زندانى سياسي كورد شهر سقز در شرق كوردستان

طبق گزارش رسيده به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان  زندانى سياسي كورد خالد امين پور فرزند عبدالله كه در سال ١٣٩٠ هجرى شمسي به اتهام تبليغ و مخالفت جمهورى اسلامى ايران از طرف شعبه يك دادگاه انقلاب اسلامى ايران به ١٢ سال زندان محكوم شد و نامبرده پس از گذشت يك سال از حكم تحميل شده توانست با وثيقه ى ١٥٠ ميليون تومانى براى مدت ٧ روز از زندان براى مداواى پزشكى

(مرخصى) بيرون بيايد ، پس از حمله دوباره نيروهاى امنيتى اطلاعات جمهورى اسلامى و تهديد به گرفتن  ، نامبرده مجبور به ترك شرق كوردستان و ساكن شدن در جنوب كوردستان ميشود.

پس از گذشت چندسال و ناراحتى و فشار دادگاه انقلاب و نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران براى خانواده خالد أمين پور به خاطر اينكه نامبرده خود را تسليم به جمهورى اسلامى ايران بكند، هم اكنون وثيقه ى نامبرده كه منزل پدرى و به اسم عبدالله كه پدر ايشان مي باشد از طرف دادگاه جمهورى اسلامى خانواده نامبرده را تحت فشار قرار داده براى تخليه كردن منزل و گفته اند كه اگر تخليه نكنند با زور از منزل بيرون انداخته ميشوند.

لازم به ذكر است كه جمهورى اسلامى ايران از اين گونه مسائل در همه ى شهرهاى شرق كوردستان ساخته و پرداخته و همين باعث اواره شدن زندانيان سياسى كورد در موقع مرخصى پزشكى ويا بعد از گذراندن  حكم زندان  با تحت فشار قرار دادن زندانيان و خانواده هايشان انها مجبور به ترك كشور شده و راهى كشورهاى ديگر شوند.

اين در حاليست كه جمهورى اسلامى ايران از طريق مصادره كردن وثيقه ى زندانيان سياسى سالانه ميلياردها تومان سود ميكند ،به همين شيوه أموال زندانيان سياسى و شهروندان را غارت ميكند ، همچنين وثيقه ى زندانيان سياسي را به احتمال راضى يا طبق ميل و خواسته ى دادگاه جمهورى اسلامى ايران براى مرخصى زندانيان سياسي چندين برابر از زنداني عادى وثيقه برايشان تعيين كرده و گرفته ميشود.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان