هدیە زندە زندە سوزاندە شد

طبق گزرشی کە بە دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است در ساعات اولیە بامداد روز جمعە پلیس و نیروهای نظامی دولت ترکیە بە منزل شخصی اتامان در منطقە ارکیش وان  یورش بردە و با شلیک گلولەهای اتش زا منزل انها را بە اتش کشیدند. کە بر اثر این اتش سوزی  هدیە اتامان  زندە زندە سوخت و جانش را از دست داد.

سازمان حقوق بشڕ جنوب افریقا در این مورد نوشت کە در منزل شخصی جهار نفر بزرگسال و چند بچە خردسال زندگی میکردند کە در این میان هدیە جانش را در میان اتش از دست داد.  در ادمە نوشت کە  نیروهای پلیس و نظامی دولت ترکیە از نزدیکان این خا نوادە هالیت،  عمر،  صوفی و کامران   با ضرب و شتم جلوگیری کردند کە  هدیە را نجات بدهند.

نوردین اتامان کە برادر وی در  منزل مسکونی مذکور  همراە با خانوادەاش  زندگی میکردە است گفت کە بعد از روشن شدن هوا  شعلەهای اتش نیز خاموش شد و  ما توانستیم جسد هدیە را در میان خرابەهای این ساختمان پیدا کنیم .

نوردین همچنین گفت کە از برادرم خبری در دست نیست و نمی دانم چە بلایی سر او اوردەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان