کوچ اجباری کوردهای یارسان

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است در سالهای اخیر تعداد زیادی از خانوادەهای کورد یارسان بخاطر سیاستهای تبعیض امیز، سرکوب  و تحقیرهای مضاعف جمهوری اسلامی ایران بە پیروان این اێین در مناطق دالاهو  مجبور بە کوچ اجباری بە دیگر شهرهای  جغرافیای سیاسی ایران  شدەاند.

در گزارش امدە است کە  دەها خانوار کورد یارسان از منطقە دالاهوی کرماشان در فصل بهار  کە کار در مزارع و در دشتهای اطراف قروە، دهگلان و سنە زیاد است بە انجا کوچ میکنند. و  در فصل زمستان بە  مناطق جنوبی جغرافیای سیاسی  ایران  کە کار در مزارع  زیاد است   کوچ میکنند.

یکی از افرادی کە  مجبور بە کوچ اجباری  شدە است گفت کە  ما مجبور شدەایم محل زندگیمان را ترک کنیم. دیگر توان زندگی کردن در  همچین شرایطی  را نداریم، دولت تنها پروژەایی کە برای ما در دلاهو  دارد این است کە از ایین یارسان دست برداریم و  بە ائین شیعە روی بیاوریم.  ما را  در ادارت دولتی  استغدام نمیکنند هم اینکە بفهمند ما پیرو ائین یارسان هستیم ما را از ادارت بیرون میاندازند. اجازە کسب و کار هم برای ما بسیار مشکل تر از پیروان اێێن اسلام  است. اگر بخواهیم مغازەایی باز کنیم باید  بە تایید و امضای ١٠٠ ها ادارە و افراد برسد.

یکی دیگر  از انها گفت بچه‌ها بە مدرسە نمی روند. امکان اینکە انها بە مدرسە بروند وجود ندارد. اول اینکە مدرسەایی وجود ندارد و دوم اینکە اگر بچەها کار نکنند درامدی برای زندگی نداریم، به همین دلیل سرنوشتی متفاوت از پدر و مادرشان در انتظار انها نیست. ما  با کمترین امکانات زندگی‌ میکنیم  و هیچگونه نیازمندی‌های زندگی‌ ،حتی آب و برق هم برایمان فراهم نیست.  زن و بچه و افراد سالخورده  همە و همە مجبوردند در این مزارعەها  کار کنند.

بیشتر کسانی کە مجبور بە کوچ میشوند  از أیل سنجابی (کورد و پیرو آیین یارسان) هستند  انها .میگویند که  زادگاە انها دالاهو در کرماشان است.  چندی پیس تعداد  از پیروان این ایێن در نامەایی بە استاندار جمهوری اسلامی ایران در کرماشان نوشتە بودند کە حتی یک کارمند سطع پایین  کە بە اێێن یارسان معتقد است در ادارات دولتی  در طول ٣٨ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران استخدام نشدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان