کشتە شدن دانشجو در دانشگاه سنە

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان   یک خانم  دانشجوی  ترم نهم رشته علوم دامی دانشگاه سنە و اهل شهرستان قروه روز سه‌شنبه در بیمارستان جانش را از دست داد.

در گزارش امدە است کە وی روز یکشنبە بر اثڕ ” یک حادثە” زخمی شد و بعد از دو روز در روز سە شنبە جانش را از دست داد.

بسیاری از شهروندان و دانشجویان در این دانشگاە بر این باورند کە سوختگی و اسیدپاشی، در کوه آبیدر یا مقابل دانشگاه سنە از جمله  دلایل زخمی شدن وی میابشد. اما هنوز دلیل اصلی این حادثه از سوی هیچ منبع رسمی تایید نشده است.

رئیس دانشگاه سنە، ضمن تایید خبر فوت این دانشجو، گفت علت این حادثه در دست بررسی است و  مسأله شخصی بوده و باید نظر خانواده متوفی را هم جویا شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان