مرگ مشکوک کولبر کورد در ارتفاعات کوههای روستای دزآور

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است جسد حسین کوهی یکی از کولبران اهل روستا پس از سە شبانە روز پید شد.

در گزارش امدە است کە این کولبر جوان سە روز پیش  برای کولبری بە مناطق مرزی شرق و جنوب کوردستان رفتە بود امروز توسط اهالی محل و  نیروهای انتظامی  در ارتفاعات کوهستانهای اطراف روستای دزاور پیدا شد و بلافاصلە برای بررسی بە پزشکی قانونی منتقل شد.

طبق گفتەهای یکی از روستاییان بر روی جسد نامبردە علائم  زخم و یا خونریزی وجود نداشتە و امکان این میرود کە برا ثر فشارهای ناشی از ترس کمین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران سکتە کردە و جانش را از دست دادە است.

لازم بە یادوریست کە کولبران کوردستان کە برای امرا معاش خود و خانوادەاشان مجبور بە شدەاند بە شغل   روی بیاورند روزانە در کمین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران  قرار گرفتە و مورد تیراندازی مستقیم  این نیروها  قرار میگیرند. لذا بسیاری از کولبران بر اثر  فشارهای  ناشی  اینکە در کمین این نیروها بیفتند،  دجار مشکلاتی از قبیل سکتە قلبی  و یا مغزی و دیگر امراض روحی  میشوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان