وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اجازە مداوا بە لاوین کریمی نمی دهد

طىق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بر کوردستان رسیدە است   مسئولین زندان بە لاوین کریمی گفتەاند عدم اعزام وی برای مداوا از سوی اداره جمهوری اسلامی صادر شدە است و لذا او برای مداوا بە خارج از زندان انتقال دادە نمیشود.  این در حالیست کە پزشکان زندان بە وی گفتەاند کە جهت مداوای وی کاری از دستشان بر نمی اید.

لاوین کریمی ۲۶ساله، دانشجوی لیسانس مدیریت در ۲۴مرداد سال ١٣۹۴، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سقز  در منزل پدریش  بازداشت و بە  اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی  مخالف نظام، در شعبه بازپرسی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سقز به 5 سال و شش ماه حکم تعزیری محکوم شد و پس از اعتراض و دخالت وکیل در نهایت در دادگاه تجدید نظر آخوندی به ۳ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان همدان محکوم شد.

لاوین کریمی دوران محکومیت خود را در زندان همدان سپری می کند. پدر این زندانی یک کارگر ساده می باشد و تا کنون به علت تهدیدهای نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران  وضعیت دختر خود را رسانه ای نکرده است.  قاضی پرونده به هنگام ابلاغ حکم به این دانشجوی کرد گفته است، تا یک سال حق ملاقات حضوری با خانواده را نداری،لازم به ذکر است،لاوین کریمی پیشتر سه بار در طی سالهای ١٣۹۲ و ١٣۹۳ نیز به دلایل مختلف بازداشت وهر بار با قرار کفالت آزاد شده است.

یادآوری می شود لاوین کریمی چهل وپنج روزتحت بازداشت در اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران  در سقز تحت بازجویی های شدید وطاقت فرسا قرار گرفته و سبب خون ریزی معدە وی شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان