درآمد یک شهروند البرزی و هرمزگانی دو برابر درآمد یک شهروند کورد است

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از هزینه‌ و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۴ بر اساس این آمارگیری، کم‌درآمدترین خانوار کە در جغرافیای سیاسی ایران زندگی می‌کند بە ترتیب در استان‌های ایلام با درآمد میانگین سالانه هر خانوار ۱۹ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان و سنه ۲۰ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان بوده است.

و پردرآمدترین خانوار ایرانی نیز به ترتیب در تهران، هرمزگان و البرز زندگی می‌کنند. درآمد هر خانوار تهرانی به‌طور میانگین در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۷ میلیون و ۴۶۴ هزار تومان بوده است. درآمد هر خانوار هرمزگانی ۳۱ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان بوده است. درآمد هر خانوار البرزی معادل ۲۸ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان بوده است.

در همین رابطە آمدە است کە کمترین اشخاص استخدامی در ادارات دولتی و نیمە دولتی مربوط بە استان‌های شرق کوردستان «سنه، ایلام و کرماشان» می‌باشند و بیشترین اشخاص استخدامی مربوط بە استان‌های اصفهان و تهران بوده است.

در بخش صنعتی کمترین استان‌های صنعتی به ترتیب در استان‌های ایلام، سنه بوده است و بیشترین استان‌های صنعتی مربوط بە استان‌های اصفهان و تهران است.

در بخش کشاورزی و دامداری کم‌درآمدترین کشاورزان و دامداران در استان‌های شرق کوردستان «سنه، ایلام و کرماشان» و پردرآمدترین کشاورزان و دامداران در استان‌های البرز و هرمزگان می‌باشند.

در بخش معادن، استان‌های سنه و ارومیە بیشترین معادن را دارا می‌باشند. لازم بە یادآوری است کە در سایت استانداری جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان آمدە است کە از ٩٥ معدن فعال و نیمە فعال استان سنه تنها ٢ معدن بە شرکت‌های این استان وابستە است و بقیە آن‌ها وابستە بە شرکت‌های استان‌های مرکزی ایران است.

در بخش خدمات بهزیستی استان ایلام و سنه و کرماشان نیز از استان‌های هستند کە خدمات شهری و بهزیستی به‌مراتب کمتر از استان‌های مشابە در ایران است.

لازم بە یادآوری است کە در بخش سرمایەگزاری نیز استان‌های سنه و ایلام و کرماشان بە عنوان استان‌های محروم نامبردە شده‌اند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان