شهروند کورد در  ثلاث باباجانی  با شلیک مستقیم  نیروهای  انتظامی کشتە شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است در  ساعات پایانی شب  جمعە  ٢٣ مهر ماە احمد نظری  فرزند فاتح  در منطقە شیخ صالح  توسط شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران ر شرق کوردستان کشتە شد.

در گزراش امدە است کە احمد  بە دلیل نبود کار و دارمد کافی جهت امرار معاش خود و خانوادەاش بە شغل کولبری روی اوردە بود کە در ساعات پایانی  شب جمعە ٢٣ مهر ماە منطقە شیخ صالح از طوابع ثلاث باباجانی هنگامی کە بار گازوئیل حمل میکرد مورد شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و جانش را از دست داد.

لازم بە یاداوریست کە از اول ماە جاری تاکنون بیش از ٨ نفر  از کولبران در شرق کوردستان مورد تیراندای مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتە و جانشان را از دست دادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان