خطر دیپورت یک شهروند کورد اهل شرق کوردستان از سوی کشور سوئد

جمعیت حقوق بشر کوردستان: کامران میرزاییان پناه‌جوی کورد در کشور سوئد تهدید بە دیپورت بە ایران از سوی این کشور شدە است.

بنا بە این گزارش، کامران میرزاییان اهل شرق کوردستان کە در سال ۲۰۱۴ از کشور سوئد درخواست پناهندگی کردە بود بعد از ارائە پرونده خود بە عنوان پناه‌جوی سیاسی در این کشور درخواستش رد و تهدید بە بازگرداندن بە ایران شدە است.

بە وی گفتەاند کە کار کردن در یک تلویزیون بر علیە جمهوری اسلامی تهدید محسوب نمی‌شود.

بنا بە این خبر، ارگان فدراسیون روزنامەنگاری در سوئد گزارشی از وضعیت نامبردە منتشر کردە است.

در این راستا از سوی کوردهای مقیم سوئد کمپین امضا برای حمایت از ایشان بە راە انداختە شدە است و از وضعیت ناهنجاری‌های داخل کشور ایران گفتە شدە است کە اپوزسیون و فعالان مدنی و رسانە ای زندانی و شکنجە می‌شوند و بعضاً اعدام می‌گردند و احتمال آن می‌رود در صورت بازگرداندن میرزاییان بە ایران زندگی ایشان بە خطر بیفتاد.

شایان‌ذکر است کە میرزاییان مدت مدیدی عضو یکی از احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی بودە و در آنجا فعالیت داشتە است و اکنون نیز به‌عنوان روزنامە نگار و فیلم‌بردار در شبکه نوروز نیز مشغول فعالیت است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان