تداوم اشغالگری دولت ترکیه

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان بعد از جنگ تحمیلی و همە جانبەی دولت ترکیه علیە ملت کورد بار دیگر دست بە شروع جنگی جدیدی کردە است.

خبرگزاری‌ها و روزنامەهای کوردی بار دیگر مورد یورش دولت ترکیه قرار گرفتە و با این روش می‌خواهند صدای آزاد در شمال کوردستان را ساکت کنند.

در ادامە یورش‌های دولت ترکیه یک‌بار دیگر نمایندە این دولت در استان «آمد» در شمال کوردستان کە بە عنوان فرماندار شناختە می‌شود رفت‌وآمد بە ۱۳ روستای «آمد» را ممنوع اعلام کردە است.

این نمایندە دولت تورک در شمال کوردستان اعلان‌جنگ نمودە و بە این سبب رفت‌وآمد بە ۱۳ روستا در شمال کوردستان را ممنوع اعلام نمودە است.

بنا بە گفتە های فرماندار آمد: ممنوعیت رفت‌وآمد در این روستاها بە شرح زیر است «چەمی ئەلیکا، خرابا، کورفا، مارکە، خویلین، خانەکەلی، دیرقام، جومەلاش، توپلان، شەلی، بابەخ، سەرو، تەویل» می‌باشند.

بنا بە خبر آژانس روز نیوز: ممنوعیت رفت‌وآمد در این روستاها از دیروز صبح به اجرا گذاشته شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان