بحران آب آشامیدنی در روستاهای جوانرود

بحران  آب آشامیدنی در روستاهای جوانرود
بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان
آب روستاهای خانم اباد، پیربابا، چشمه سفید ، کانی گول سفلا ،کانی گل علیا، ترکه، محموداباد، که بخش شهرستان جوانرود میباشد،قطع شده و در مواردی این روستا ها با کمبود  آب آشامیدنی روبرو هستند.

در روستاهای جوانرود  بنا بە گفتە یکی از اهالی روستا قریب به دو سال میباشد که مشکلات شکست وبست لوله های انتقال آب وجوددارد و تاکنون هیچ اقدامی جهت تعمیر آنها از سوی مسئولان منطقه صورت نگرفته است.
قریب بیش از یک هفته است اب این روستاها قطع و از ماشین ابکش اب خریداری می کنند وسلامت بهداشت مردم را به خطر انداختەاند.
این در حالیست کە اغلب روستاهای شرق کوردستان بە علت سیستم فرسودە لولە کشی و غیر استاندارد از آب آشامیدنی سالم بی بهره هستندهستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان