ربودن یک شهروند در قروە

ک.م.م.ک:

شنبە ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی،نیروهای امنیتی رژیم ایران در قروە، طی حملە بە منزل یک یک شهروند بە اسم مهران کوهی، وی را بازداشت کردند.

براساس گزارش، مهران کوهیدانشجوی کارشناسی ارشد طی یورش یک گروە ۱۵ نفری نیروهای امنیتی بە منزل پدرش در خیابان سید جمالدین قروە در ساعت یک بامداد تاریخ مذکور بازداشت و بە بازداشتگاە شهرامفر در سنندج(سنە) منتقل شد.

تا لحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت و دلیل بازداشت این شهروند اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید