پوریا جواهری در شرف اعدام است

ک.م.م.ک:

پوریا جواهری شهروند ۳۰ سالە، اهل کامیران و کارگر شهرداری کە روز ٨ آذرماە ۱۴۰۱ خورشیدی پس از احضار توسط ادارە اطلاعات سپاە پاسداران بازداشت و تحت شکنجە و آزار قرار گرفتە، بە سلول انفرادی منتقل و احتمال اعدام وی وجود دارد.

بر اساس گزارش، حسن جواهری پدر پوریاجواهری در گفتگوی تلفنی کە با رادیو فرداداشتە اظهار داشت: پروندە پوریا در شعبە اول بازپرسی دادگاە رژیم ایران در کامیران می باشد و نامبردە بە اتهام قتل یک بسیجی در جریاناعتراضات سراسری بە نام صابر آذربار با شلیک اسحە ساچمەای، بە محاربە محکوم و در شرف اعدام است.
حسن جواهری افزود: شواهد زیادی وجود دارند کە فرزندش در روز واقعە، بە عنوان کارگر شهرداری مشغول آسفالت در روستایی بە اسم تیلەکو بودە و هرگز در اعتراضات شرکت نکردەاست. اما باتوجە بە اعترافگیری از فرزندش در زیر شکنجە نیروهای امنیتی و تهدید با اسلحە جهت بازسازی سناریو نوشتەشدە از سوی ادارە اطلاعات سپاە، مربوط بە صحنە کشتە شدن فرد بسیجی، اکنون پوریا جواهری بە اعدام محکوم و اجرای حکم وی اعلام شدە است.

حسن جواهری در مورد پسرش اشارەکرد: تا دو ماە از بازداشت فرزندش، تنها دوبارە با خانوادەاش تماس کوتاە تلفنی داشتە و یکبار از شکستە شدن یک دندەاش گفتە است.

پوریا جواهری در زمان بازداشت و تا صدور حکم محاربە نیز از حق داشتن وکیل محروم بودە وحتی جلست دادگاهی برای رسیدگی بە اتهام وی برگزار نشدە است.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید