دود زبالەهای جمع آوری شدە در جوانرود

بنا بە گزارش رسیدە بەجمعیت حقوق بشر کوردستان بە علت دفن غیربهداشتی و غیراصولی زبالەها ی شهری توسط شهرداری و عدم نظارت شبکە بهداشت و درمان جوانرود بر دفن بهداشتی آن توسط شرکت‌های قراردادی کە از طرف این مرکز درمانی استخدام شدەاند و بە آتش کشیدن آن برای از بین بردن آثار غیربهداشتی آن توسط شهرداری و شرکت‌های قراردادی بە یکی از مشکلات اصلی شهروندان جوانرود تبدیل شدە است.

یکی از شهروندان جوانرودی در این رابطە بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت کە در طی سال‌های اخیر بیماری‌های مزمن و ریوی فراوانی در میان دوستان و مردم شهر دیدە می‌شود. بسیاری از دوستان و آشنایان ما بە این بیماری‌ها مبتلا شدەاند. او همچنین گفت مرکز درمانی اینجا هم کاری انجام نمی‌دهد، بە مریض‌ها میگویند کە بە تهران و یا شهرستان‌های دیگر مراجعە کنید، مردم هم کە پول این همە درمان و خرج مسافرت ندارند، زندگی را برای ما دشوارتر از پیش کردەاند. او همچنین گفت کە شعلەهای آتش این زبالەها از بسیاری از بە اصطلاح مسئولین شهرداری فعال‌تر است.

لازم بە یادآوری است کە چندی پیش معاون بهداشت جمهوری اسلامی ایران در استان کوردستان گفت کە مافیایی در میان مراکز درمانی فعال شدە است کە شهروندان مریض را برای مداوا بە شهرستان‌های دیگر می‌فرستند و از این طریق پول‌های هنگفت بە جیب خود می‌ریزند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان