جان باختن دوتن و زخمی شدند یکی از شهروندان ایذە طی درگیری با نیروهای سرکوبگر رژیم ایران

ک.م.م.ک:

سەشنبە ۳۱ مردادماە ۱۴۰۲ خورشیدی، طی در گیری و تعقیب و گریز یک خودرو شخصی و تیراندازی نیروهای مسلح سرکوبگر رژیم ایران در ایذە دو شهروند بە اسامی #کمرطهماسبی و #مهدیالماسی جان خود را ازدست دادند.

بر اساس گزارش، نیروهای مسلح رژیم ایران بە اتهام تامین مهمات مبارزین ایذە، خودرو حامل کمر طهماسبی را کە مهدی الماسی رانندە آن بود مورد حملە قراردادە و در درگیری صورت گرفتە این دو مبارز آزادی جان میبازند.

در همین رابطە، یک شهروند باهویت بابک بهمنی کە در حال عبور از محل درگیری نیروهای رژیم ایران بامبارزین ایذە بود، باشلیک نیروهای سرکوبگر زخمی سپس بازداشت و بە مکان نامشخصی منتقل شدە است.

لازم بە ذکر است کە، کمر طهماسبی دوست و همرزم مبارزین پرسیلا بودە کە دریک برنامە طراحی شدە و همکاری نیروهای سپاە ولیعصر خوزستان، نیروانتظامی و مامورین اطلاعاتی رژیم ایران و همچنین یگان پهبادی تعقیب و مورد حملە قرار گرفت.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید