اعدام سە زندانی در زندان حکومت ایران در خرم آباد

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش خبرنگار KMMK از ایلام، چهارشنبە ۱۱ مرداد ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، سە زندانی مرتبط با اتهامات مواد مخدر در زندان حکومت ایران در خرم آباد موسوم بە پارسیلون بە اسامی محمد جواد اکبری و کیانوش تیموری اهل کوهدشت و شریف اکبری اهل نورآباد اعدام شدند.

بر اساس گزارش ارسالی، زندانیان مذکور چند سالی در زندان محبوس بودە و از سوی دستگاە قضایی رژیم ایران بە اعدام محکوم شدە بودند.
لازم بە ذکر است کە، اسامی مذکور یک روز قبل بە سلول انفرادی منتقل و جهت اجرای حکم آمادە شدە بودند.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید