جمعیت حقوق بشر کوردستان
سلایدرگزارشهاماهانە

گزارش نقض حقوق بشر در ماه ژول سال۲۰۲۳

گزارش نقض حقوق بشر در ماه ژول ۲۰۲۳، تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان ست کە با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع‌آوری کرده است، جمع بندی شده است.
این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض کرده و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از سوی حکومت ایران انجام می‌گیرد.
اعدام
در ادامه سیاستهای غیر انسانی و خصمانه حکومت ایران در این ماه نیز شاهد اعدام برای بیش از ۹ تن از هموطنان بودیم.

دستگیری و زندان
دستگیری و زندانی‌کردن شهروندان در این ماه نیز کماکان رو‌به افزایش بوده و
طبق آمار جمع بندی شده در این ماه بیش از ۸۲ تن از هموطنان مان در شرق کوردستان بازداشت شده اند، کە ۵ تن از آنان زن بودە تعداد ۱۷ تن نیز به حبس محکوم گردیده اند

کولبران و کاسبکاران
شلیک مستقیم نیروهای مسلح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به کشتە و زخمی شدن بیش از ۸ تن کولبر و کاسبکاران انجامیده،که ۱ تن از آنها کشتە شدە و ۷ تن دیگر از شهروندان به دلیل شدت جراحات ناشی از شلیک مستقیم در مراکز درمانی تحت درمان هستند.

قتل و خودکشی
شمار خودکشی‌ها کماکان رو به افزایش است و متأسفانه شاهد افزایش آمار قتل و خودکشی شهروندان به بیش از ۳۶ مورد بخصوص نوجوانان زیر سن ۱۸ سال بودە‌ایم. در این ماە بیشتر از ۱۴ تن از شهروندان خودکشی کرده اند، که ۵ تن از آنها زن و ۹ تن دیگر مرد، همچنین ۲۲ تن از شهروندان کشته شده اند کە ۵ تن از آنها زن و ۱۷ تن مرد بودە است

مین

براساس گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در این ماه ۱ تن از شهروندان بر اثرانفجار مین به شدت مجروح شده است.

در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و حذف مردم شرق کوردستان، ۴ تن ترور شده و ۷ تن از مردم عادی کوردستان هدف گلولهای نیروهای حکومت ایران قرار گرفته جان خود را از دست داده اند، که دو تن از کشته شده گان کودک بودند.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان، از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

Related posts

بانه؛ مجروح شدن دو شهروند حین کۆڵبەری

Rahim Kholafai

کولبر ۱۵ ساله بعد از کشتن اسبهایش توسط هنگ‌مرزی، خودکشی کرد

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان حکومتی ایران در سقز

Bilal Enferadi