حکم برائت نجیبە صالح زادە از سوی دادگاە سقز

حکم برائت نجیبە صالح زادە از سوی دادگاە سقز

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان نجیبە صالح زادە همسر محمد صالحی کە بە اتهام شرکت در تجمع کارگری بازداشت و دادگاهی شدە بود، در تاریخ 26 مرداد سال 95 از سوی دادگاە شعبە یکم سقز حکم برائت گرفت.

در این گزارش آمدە کە، نجیبە صالحزادە همسر محمود صالحی فعال کارگری شناختە شدە، از سوی شعبە دوم دادگاە سقز بە اتهام سفر بە کشور فرانسە کە از سوی شوهر خویش بە صورت رسمی و قانونی برای شرکت در تجمع کارگری دعوت شدە بود، متهم و مورد بازخواست قرار گرفتە بود.

قابل ذکر است نامبردە بە اتهام تبلیغات علیە نظام جمهوری اسلامی ایران در فیسبوک و سوشیال میدیا ، دفاع از رضا شهابی “کە گویا ایشان از اعضای اپوزسیون جمهوری اسلامی میباشد” و دفاع از حقوق کارگران بە شکلی غیرقانونی تفهیم اتهام شدە بود و چندین بار از سوی دادگاە احضار شدە بود.
دادگاە تجدیدنظر شعبە یکم دادگاە سقز بە ریاست قاضی سید جعفر رحیمی ایشان را بیگناە اعلام و قرار منع تعقیب و حکم برائت ایشان را صادر میکند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان