دو فعال صنفی معلمان در سنندج بازداشت شدند

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۱۹ ارديبهشت‌ ماه سال۱۴۰۲ی خورشیدی، “فرزاد صفی خانپور”، دبیر جامعه شناسی و فعال صنفی معلمان، در جریان تجمع اعتراضی فرهنگیان و معلمان در سنندج(سنە) توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران با توسل بە زور ربودە شد.

در همین رابطە و همزمان در تجمع اعتراضی معلمان سنندج، فاتح عثمانی دبیر بازنشستە مقطع ابتدایی نیز توسط نیروهای امنیتی ربودە و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

در تماسی کە فاتح عثمانی با خانوەاش داشتە است، از محل نگهداری و نهادی کە وی را ربودە اظهار بی اطلاعی کردە است.

لازم بە ذکر است کە، معلمان و فرهنگیان شهر سنندج در حمایت از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، بە نشانە اعتراض به عدم رسیدگی بە مطالبات خود در مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع اعتراضی با سردادن شعارهای زن، زندگی، آزادی و معلم زندانی آزاد باید گردد، شرکت کردند.

شایان ذکر است کە، فرزاد صفی خانپور در یک تماس تماس تلفنی بە خانوادە خود اعلام کرد کە روز چهارشنبە ۲۰ اردیبهشت پروند وی بە دادسرا ارجاع خواهد شد.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید