سە شهروند زندانی اعتصاب غذا کردند

ک.م.م.ک:
بر اساس اطلاعات رسیدە بە مرکز خبری KMMK، یکشنبە ۱۷ اردیبهشت ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، ایرج صوفی محمد دەشمس از زندانیان عقیدتی اهل شهر مهاباد و فرزند ابراهیم بە دلیل اعتراض بە وضعیتش در زندان، اعلام اعتصاب غذا خشک کردە است.

ایرج صوفی محمد دە شمس، سە سال قبل بە اتهام عضویت در گروەهای مذهبی تندرو از سوی دادگاە انقلاب وعمومی حکومت ایران در مهاباد بە ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و پس از گذراندن ۲ سال و نیم از دوران محکومیت بە صورت راەباز ــ روزانە در بیرون زندان و شب در زندان ــ مشغول کار بودە است.

شایان ذکر است کە، شهروند مذکور روز جمعە ۱۵ اردیبهشت بدون اطلاع قبلی، بازداشت و بە زندان برگرداندە شدە کە این امر اعتراض وی را بە دنبال داشتە واعلام اعتصاب غذای خشک کردە است.

از سوی دیگر دو زندانی موارد مالی بە اسامی مسعود نصراللهی فرزند عثمان و آرش بهجتی فرزند رسول نیز بە نشانە اعتراض بە وضعیت خود در این زندان اقدام بە اعتصاب غذا کردەاند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید