ربایش و سپس آزادی باقید وثیقەپدر یکی از جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی

ک.م.م.ک:

علی محمدی مشهور بە (عی خاڵە بانەیی)، پدر شهریار محمدی مشهور بە (شهریار خاڵە بانەیی) از جان باختگان انقلاب ژن ژیان آزادی در بوکان کە، جمعە ۲۱ بهمن ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، توسط نیروهای اطلاعات رژیم ایران ربودە شدە بود سە شنبە ۲۳ اسفند با قید وثیقە آزاد شد.

بر اساس گزارش دریافتی، نامبردە در تاریخ مذکور بدن ارائە حکم قضایی در منزلش ربودە و پس از گذشت بیش از یک ماە بە قید وثیقە موقتا تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

️بر اساس همین گزارش، علی محمدی از سوی دادگاه رژیم در شهر بوکان احضار شده و قرار است که روز یکشنبه هفته آینده محاکمه شود.

یکی از نزدیکان خانواده‌ی محمدی، به نقل از علی محمدی گفت: که او از دلیل احضار و دادگاهی خود اطلاعی ندارد و میگوید: تنها گناه من این است که “پدر شهیدم”.

️شهریار محمدی دوست و رفیق صمیمی شهید محمد حسن‌زادە بود. پس از آنکە محمد حسن‌زادە روز ٢٦ آبان بە ضرب گلولە نیروهای سرکوبگر در بوکان شهید شد، تا صبح کنار پیکرش ماند. فردای آن روز حین تشییع جنازە رفیقش، هدف گلولە نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و جان باخت.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید