یورش سرکوبگران رژیم ایران بە خانەهای مردم در آبدانان چندین زخمی در پی داشت

ک.م.م.ک:
سەشنبە ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر رژیم ایران جهت مقابلە با شرکت کنندگان مراسم چهارشنبە سوری در منطقە چم هواس آبدانان با گاز اشک آور بە خانەهای مردم حملە کردە کە در یکی از منازل سە عضو یک خانوادە بە اسامی فاطمە قیصری، پریسا قیصری و گل آفتاب علیزادە ــ مادر خانوادە ــ بر اثر خفگی ناشی از گاز اشک آور راهی بیمارستان شدند.

بر اساس گزارش رسیدە بە مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، گل آفتاب علیزادە بە دلیل کهولت سن در بخش مراقبتهای ویژە بیمارستان آبدانان بستری و و ضعیت وی وخیم اعلام شدە است.

لازم بە ذکر است کە، نیروهای سرکوبگر بدون دلیل بە خانەهای مردم حملە یا بە داخل منازل گاز اشک آور شلیک کردە کە بسیاری از مردم این منطقە دچار خفگی ناشی از استشمام این گاز شدەاند.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید