سە شهروند در مهاباد توسط نیروهای سرکوبگر ربودە شدند

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشات رسیدە بە مرکز خبر جمعیت حقوق بشر کوردستان،
سەشهروند اهل مهاباد بە اسامی #اسکندر_بردریز، #شهرام_علیخانی و #خلیل_امینی توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران ربودە شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای سرکوبگر تروریستی سپاە پاسداران ایران در شهر مهاباد اقدام بە ربودن و انتقال شهروندان بە مکانهای نامشخصی کردە است.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت ربودە شدگان اطلاعی در دست نیست.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید