آزادی موقت دوتن از بازداشت شدگان اعتراضات با قید وثیقە

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۲۷ آذر ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، وادی قادریان از فعالین مدنی شهر بانە با قید وثیقە تا پایان مراحل دادرسی از زندان ایران آزاد شد.

لازم بە ذکر است کە، نامبردە در ۲۱ آذر طی اعتراضات سراسری توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران ربودە و در ادارە اطلاعات حکومت ایران در بانە تحت بازجویی بود.
برادر وادی قادریان بە نام وریا قادریان نیز در ۱۷ آذر بازداشت و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

از سوی دیگر در همان تاریخ ــ ۲۷ آذر ماە ــ سارۆ کریمپور جوان ۲۳ سالە سقزی کە در ۲۴ آبان ماە و در جریان اعتراضات توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود با قید وثیقە تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید