یک شهروند سنندجی / در طی یک ماه دوباره بازداشت شد

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان روز ۹ شهریور بهنام پناهی فرزند حسین هنگام برگشت از جنوب کوردستان توسط نیروهای امنیتی اطلاعات دستگیر می‌شود.

 

بنا بە گزارش نامبردە بعد ۲۱ روز دستگیری و بدون مکان مشخص از سوی ادارە اطلاعات روز ۳۰ ام شهریور آزاد می‌شود اما مجدداً در روز ۳۱ ام شهریور بار دوم توست مأموران امنیتی دستگیر می‌شود.

 

شایان‌ذکر است کە نزدیکان پناهی آثار شکنجە و ضرب و شتم را روی بدن فرزند خویش مشاهدە نمودەاند.و گفتە می‌شود کە بهنام تنها اتهامی کە بە او نسبت دادەاند سفر بە جنوب کردستان بودە است هرچند ایشان توست پاسپورت و از مرز مشخص رسمی عبور نمودەاند

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان