مبین فیضی بر اثر اصابت گلولە ساچمەای بە سرش توانایی حرکت یک دست و یک پایش را از دست داد

ک.م.م.ک:

طی یک گزارش کە دوشنبە ۲۱ آذر ۱۴۰۱ بە مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان رسید، مبین فیضی کودک ۱۷ سالە اهل کامیران کە در روز ۲۴ آبان ماە با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر بە سرش بە شدت زخمی شدە بود، هرچند از مرگ نجات یافت اما وانایی حرکت دست و پای راستش را از دست داد.

بر اسا گزارش، در ویویویی کە در روز حادثە برای مبین در شبکەهای اجتماعی پخش شد، نیروهای سرکوبگر در یک کوچە منتهی بە خیابان ۱۲ متری در کامیران برای متوقف کردن یک کودک کە قصد بازداشتش را داشتند با اسلحە ساچمەای بە سرش شلیک کردە و کودک مجروح بر زمین میافتد.

در ادامە مردم حاضر در خیابان کودک مجروح ــ مبین فیضی ــ را بە بیمارستان کامیران منتقل کردە کە بە دلیل شدت جراحت و وضعیت ناپایدارش بە بیمارستان کوثر سنندج منتقل می شود.

در بیمارستان کوثر بە خانوادە مبین فیضی اعلام می شود کە بە نیت کشتن بە سر فرزندشان شلیک شدە و چهار ساچمە بە قسمت چپ سر وی اصابت کردە کە در این قسمت باعث شکستە شدن جمجمە شدە است.

در نهایت پزشکهای معالج، پس از انجام دو عمل و تحت نظر قرار دادن مبین فیضی بە مدت دو هفتە هرچند از مرگ وی جلوگیری میکنند اما این کودک کامیرانی دست راستش بی حس شدە و پای راستش را بە سختی توانایی حرکت بسیار کمی دارد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید