خرم آباد؛ اعتصاب غذای یک هنرمند در زندان

ک.م.م.ک:

شنبە ۵ آذر ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، محمد عالی پور هنرمند ۳۶ سالە اهل خرم آباد کە در زندان حکومت ایران موسوم پارسیلون در خرم آباد محبوس است، اعلام اعتصاب غذای خشک کردە است.

این هنرمند زندانی کە از اویل مهرماە ودر جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدە است کە نشانە اعتراض بە بلاتکلیفی وضعیتش در زندان اقدام بە اعتصاب غذا کردە است.

لازم بە ذکر است کە، در صورت طولانی شدن اعتصاب غذای خشک از سوی این هنرمند، سلامت وی در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید