از مدال آور کورد یارسان پیشوازی نشد

روزهای زیادی از مسابقات جهانی وزنە برداری نمیگذرد و تیم ملی ایران در این رقابت ها عملکرد ضعیفی داشت اما کیانوش رستمی بدون داشتن اسپانسر و مربی ، تنها مدال آور ایران در این مسابقات ، بە علت کورد بودن وداشتن ٱیین یارسان مورد بی توجهی مسئولين قرار گرفت .

کیانوش رستمی در صفحە اینستاگرام خود این بی توجهی و بی مهری مسئولين را مورد انتقاد قرار داده  کە بە دیار خود کرماشان پهلوان پرور، بی سر و صدا برگشته است. ایشان ا در این انتقاد نامە خود نوشتە است کە مسئولين فقط برای عکس گرفتن می ٱیند و زمانی کە او به آنها نياز دارد باید ١٠ روز پشت در اتاقهایشان منتظر بماند .

در این رابطە امدە است کە بیشترین دلیل بی مهری مسئولين دولتى نسبت بە ایشان، تقدیم کردن مدال طلای خود بە ملت کورد و  با زبان کوردی این مدال را بە پدر و مادرش تقدیم کردن بودە است .

این در حالی است کە اگر فردی در ایران مدال آوری کند  همە حمایتهای مالی از ایشان میشود اما تبعیض ناروا  و بی عدالتی نسبت بە ورزشکاران و مدال اوران  کوردستانی  از سوی دستگاە حاکمە جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان واقع میشود و انها مورد حمایت دولت قرار نمیگیرند و  یا قبال میکنند کە در شرايط سختی  بە ورزش ادمە دهند و یا اینکە  قید  فعالیت ورزشی را بە شیوە پروفشتونال را بزنند.

جمحیت حقوق بشر کوردستان