ربودە شدن دو شهروند در مریوان توسط نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:

پنجشنبە ۳ آذرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای تروریستی سپاە پاسدران دو شهر ساکن مریوان بە اسامیمحمد دادرس و عمر جهانی اهل روستایسردوش را ربودند.

بر اساس گزارش، نیروهای امنیتی سپاە پاسدران، پس از ربودن دو شهروند مذکور در شامگاە تاریخ ذکر شدە، ایشان را بە مکان نامعلومی منتقل کردە است.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشراین خبر از سرنوشت این شهروندان اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید