اشنویە; کشتە شدن یک شهروند با اسلحەگرم

ک.م.م.ک:

سە شنبە ۲۶ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند ۳۵ سالە بە نام “بهمن شوانی” اهل شهر اشنویە(شنۆ) متاهل ودارای دوفرزند، با تیراندازی دو راکب موتور بە قتل رسید.

بر اساس گزارش یک منبع موثق بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: ساعت ٧:٣٠ صبح روز سەشنبە دو نفر راکب موتور در میدانی در داخل شهر اشنویە با شلیک مستقیم بە ماشین پرایدی کە بهمن شوانی رانندە آن بود موجب مرگ وی شدند.
لازم بە ذکر است کە، گلولە شلیک شدە بە قلب این شهروند اصابت کردە و موجب جان باختن وی شدە است.

شایان ذکر است کە، بهمن شوانی دارای مدرک دکتری روانشناسی می باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید