افزایش جانباختگان حملە هوایی حکومت ایران بە کمپ پناهندگان سیاسی در اقلیم کوردستان

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۶ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با ۲٨ سپتامبر  ۲۰۲۲ میلادی، طی حملە های هوایی پهباد های جمهوری اسلامی ایران و شلیک موشکهای دوربرد بە اردوگاە و کمپ پناهندگان سیاسی در کویە(کویسنجق) در استان سلیمانیە اقلیم کوردستان، هفت پناهندە سیاسی بە اسامی “عمر محمود زادە، ریحانە(شیما) کنعانی ــ در حالی کە حاملە بود ــ، محمد خلیلی، میلاد پیر صاحب، هاجر زرگر، شیرکو برتنی و عثمان فیضە” جان خود را از دست دادند.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، حکومت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبە در ساعت ۱۰ و چند دقیقە قبل از ظهر ابتدا با شلیک چندین موشک بە اردوگاە شهر کویە این منطقە مسکونی را مورد هدف قرار داد سپس همزمان بە اردوگاەهای حزبهای کوملە در “رزگویز” اطراف سلیمانیە و اردوگاە حزب پاک در “پردی” حد فاصل بین هولیر و کرکوک با پهبادهای انتحاری حملە کرد. حملات بە ارودگاە کویە در چهار مرحلە و بە فاصلە کمی صورت گرفت کە طی آن یک خبرنگار اهل اقلیم کوردستان بە نام”سوران کامران” کە کارمند تلویزیون کوردستان ۲۴ بود حین انجام گزارش حادثە و در حملات ثانویە بر اثر بمباران جان باخت.
لازم بە ذکر است کە، فرزند شیما کنعانی کە بعد از جان باختن مادر، در بیمارستانی در شهر سلیمانیە با عمل جراحی نجات یافتە بود، بعداز چندساعت از تولد دوام نیاوردە و جانش را از دست داد.

بر این اساس تاکنون میزان زخمی شدگان این حملات ۲۴ نفر و تعداد جانباختگان ۷ نفر اعام شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان اعلام میدارد؛ باتوجە بە سابقە حملات پیشین حکومت ایران توسط سپاە تروریستی پاسداران بە اردوگاههای نظامی و مسکونی احزاب کورد مستقر در اقلیم کوردستان، موجب ویران شدن خانەهای مسکونی، زخمی شدن شهروندان مدنی و بعضا جان باختن شمار زیادی از ساکنین کمپهای غیر نظامی شدە است. لذا رفتار تجاوزگرانە و خصمانە دولت اسلامی ایران را مصداق بارز تجاوز بە خاک اقلیم کوردستان و کشور عراق دانستە و بە دلیل خصارات ناشی از این حملات تروریستی مراتب شکایات مستند خود را بە مجامع بین الملل، کمسیون حقوق بشر سازمان ملل، کمسیون صلح و نهادای بین المللی علیە جنایات جنگی و همچنین دادگاەهای جنگ در سطح جهان اعلام می دارد. و از مجامع و شخصیتهای تاثیر گذار جهانی و منطقەای درخواست دارد در این خصوص ساکت نبودە و اقدامات جدی در جهت متوقف کردن جانایات ضد بشری حکومت جمهوری اسلامی ایران را بە انجام برسانند.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید