اعدام دو زندانی کورد در زندان اراک

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۹ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، دو زندانی بە اسامی “مرتضی تیموری ۲٨ سالە اهل روستای گرمی درلورستان و محمد حسن کهراری ۲۷ سالە اهل کرماشان در زندان اراک اعدام شدند.

بر اساس گزارش، هر دوزندانی بە اتهام مربط با ماد مخدر ازسوی دستگاە قضایی جمهوری اسلامی ایران بە اعدام محکوم شدە و حکم صادر اجرایی شد.

لازم بە ذکراست کە، محمد حسن کهراری حدود دو سال پیش در ارتباط با جرائم مواد مخدر بازداشت و بە اعدام محکوم شد.
اعدام این دوشهروند کورد بدون اعلام بە خانوادهایشان و بدون انجام آخرین ملاقات در خفا صورت گرفت.

شایان ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشراین خبر اعدام این دوشهروند توسط نهادهای رسمی و رسانەهای داخلی ایران اعلام نشدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید