بوکان؛ انتقال جلال امینی بە زندان حکومت ایران

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ٣ شهریور ماە سال ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت “جلال امینی” ،اهل شهر بوکان بە زندان حکومت ایران، در همان شهر انتقال دادە شد.

باید خاطر نشان کرد؛ نامبردە دوشنبە ٢٤ مرداد ماە، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران، در مسیر شهر میرآباد از توابع شهرستان بوکان بازداشت شدە و بە یکی از بازداشتگاهای حکومت ایران، در شهر اورمیە انتقال دادە شد.

لازم بە ذکر است؛ نامبردە همسر عظیمە ناصری زندانی سیاسی، کە در مرداد ماە ١٤٠٠ و دی ماە ١٣٩٩ از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و با تودیع قرار وثیقە از زندان حکومت ایران در شهر اورمیە آزاد شدە بود.

باید خاطر نشان کرد؛ تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از دلیل و اتهامات واردە در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید