خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا بە فرھنگ لباس کردستانی توھین میکند

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا در مطلبی تحت عنوان ” بارزانی در ترکیه به دنبال چیست” در بخشی از ان مینویسد” مرد شلوار کردی پوش شمال عراق” بە اقای بارزانی و فرھنگ لباس کردستانی توھین میکند.

اقای بارزانی در سفری بە ترکیە با لباس کوردی امادە شدە بود، ایشان با برای گفتگو در مورد وصحیت خاورمایەن و ھمچنین کردستان بە ترکیە سفر کردە بود.

دستگاھای اطلاعاتی جمھری اسلامی ایران بخصوص روزنامەھا و خبرگزاریھای رسمی این دولت با سفر اقای بارزانی بە کردستان بسیار نگرانی نشان دادند و بەھمین منظور با توھین کردن بە ادب و رسوم و فرھنگ  کردستانیھا ایشان را مورد ھدف قرار دادەاند. لباس کردی یکی از نشانەھای فرھنگی جامعە کردستان است.  

 ھمزمان چندی پیش عده‌ای تماشاگر در ورزشگاه الغدیر ارومیه بە خانوادە  بازیکن کورد تیم والیبال شهرداری کە با لباس کردی وارد سالن  ورزشگاە شدە بودند توھین کردند.  ناگفتە نماند  کە یک سال پیش نیز یک مرد  را ” با لباس کردی زنانه بر تن او درسطح شهر مریوان، به خاطر آنچه مامورین آنرا متنبه کردن«اراذل واوباش» نامیدند، بە نمایش گذاشتند.

لازم بە ذکر است کە دستگاھای تبلیغاتی دولتی مدتی است کە با توھین کردن بە ملیتھای غیر فارس در ایران سعی بر این دارند کە با این وسیلە بە سرکوب ملتھایی کە در مقابل انھا ایستادەاند استفادە نمایند.