دیدار هیئتی از پارلمان اروپا برای تحقیق در رابطە حجوم نیروهای حکومت بە مناطق کورد نشین

هیئتی از پارلمان اروپا برای تحقیق از کشتن و حجوم بە شهرهای کورد نشین از شمال کوردستان دیدن کردند، و میخواهند در این رابطە تحقیقاتی را بە عمل آورند و نتیجە آن را اعلام کنند. این گروە برای انجام این کار بە شهر سوور در استان آمد(ئامد) خواهند رفت.

کتی پیری مسئول تحقیقات پارلمان اروپا در مورد مسائل ترکیە، نیرو پنالور مشاور کمیسیون خارجە اتحادیە اروپا با ترکیە، بورگن سیلی مشاور کمیسیون سوسیالیستها در ارتباط با تحقیق بر سر درگیری ترکیە با کوردهای شمال کوردستان، بە استان آمد پایتخت کوردستان سفر کردند.

گولتان کشناک و میرات آنلی مسئولان شهرداری آمد بە استقبال  این هیئت پارلمان اروپا رفتند.

این هیئت بە شهر سوور کە بە مدت یک هفتە مورد حملە و حکممت نظامی  نیروهای حکومتی قرار دارد سفر کردند.

گولتان کشناک و میرات آنلی در رابطە با این اتفاقات اخیر حجوم نیروهای ترکیە بە شهرهای کورد نشین اطلاعت کافی را بە این هیئت اروپایی دادند