ضرب و شتم و تهدید بە مرگ کولبران توسط نیروهای مرزی ایران در مرز سومار

ک.م.م.ک:
یکشنبە اول خردادماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای مرزی ایران در مرز سومار از توابع گلانغرب ایلام دو کولبر با مشخصات برومند یوسفی ۴۲ سالە و اکبر شفیعی ۳۶ سالە را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادە و آنان را تهدید بە مرگ کردند.


بر اساس گزارش، دونفر از درجە داران نیروهای مسلح مرزی ایران بە نامهای سروان باقلی و یک درجەدار دیگر بانام شاهین طاهری ضمن ضرب و شتم دو کولبر مذکور کە کولە آنان مرغ یخ زدە و برنج بودە مصادرە کردە و آنان را بە مرگ نیز تهدید کردند.


بر همین اساس و بر اساس اظهارات کولبران، شاهین طاهری مدعی شدە کە پیشتر با شلیک مستقیم پنج کولبر را در نواحی مرزی بانە بە قتل رساندە و اکنون باکی از کشتن دو کولبر مضروب ندارد.


شایان ذکر است کە، کولبران مضروب پس از مصادرە کولەهایشان از سوی دو درجەدار مذکور بە دادگاە حکومت ایران در گیلانغرب منتقل شدە کە پس از انجام تحقیقات اولیە با قید وثیقە آزاد شدند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید