افزایش آمار بازداشت شدگان اعتراضات مردمی شهرستان ملکشاهی بە ٥ تن

ك.م.م.ك:

‎چهارشنبە ٢٨ اردیبهشت ١٤٠١ خورشیدی ، و در جریان اعتراضات مردمی در شهرستان ملکشاهی چهارشهروند با هویت ، حسن غلامی فرزند خیدان ٣٠ سالە مسعود مامی ، روح اللە ارغندە فرزند غلام٢٧ سالە
‎یحیی صالحی فرزند حسن ٣٢ سالە، از سوی نیروەای امنیتی حكومت جمهوری اسلامی بە شدت مورد ضرب شتم قرار گرفتە و بازداشت شدن.

‎ لازم بە یاداورست ،كە چندی پیش نیز یك شهروندی دیگر با هویت محسن باولكی در جریان همین اعتراضات بازداشت و مورد ضرب شتم قرار گرفتە است.

‎شایان ذكر است كە، نامبردگان بە صورت خشونت آمیز و با اسلحە و ضرب شتم شدید مورد تهدید قرار گرفتن ،و از سرنوشت ووضعیت آنها هیچ خبری دردست نیست .این امر نیز موجبات نگرانی فعالین حقوق بشری، مدنی مردم در شهرستان ملکشاهی شدە.
‎ا.ح