جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارکولبر کشتە شدەکولبران

کشتە شدن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران

ک.م.م.ک:
دوشنبە ۲۹ فروردین سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک کولبر باهویت سلیمان ابراهیم زادە ۳۷ سالە و اهل روستای بنوخلف از توابع سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران در مرز بیتوش کشتە شد.
بر اسا گزارش، نیروهای هنگ مرزی ایران مستقر در مرز بیتوش سردشت با آتش بە اختیار و بدون اخطار قبلی بە سوی دستەای از کولبران در حال گذر از نوار مرزی آتش گشودە کە در نتیجە آن، کولبر مذکور مورد اصابت گلولە قرار گرفتە و جان خود را ازدست داد.
لازم بە ذکر است کە، سلیمان ابراهیم زادە متاهل بودە و پدر یک کودک خردسال میباشد.
م.ه

Related posts

ایلام؛ صدور حکم ۵ سال حبس برای هنرمند ساسان چمن‌آرا

یاسوج؛ برگزاری جلسە دوم دادگاهی صمد پورشە بعد از ٦ ماە و یک روز حکم قبلی

اورمیە: اقدام به خودکشی یک نوجوان محکوم به اعدام در زندان