یکی از فعالین کارگری در شهر دیواندره خود را حلق‌آویز کرد

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان نسرین سپی بنی فعال کارگری کورد و همسر امجد رستمی فعال شهیر کارگری در شهر دیواندره شرق کوردستان در منزل خود جان باخت.

در پی گزارش مذبور روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ خورشیدی نسرین سپی بەنی در منزل خویش اقدام بەخودکشی نمودە و از طریق حلق‌آویز کردن خویش جانش را از دست داد.

جای بسی تأمل است خودکشی‌ها در شرق کوردستان روبە ازدیاد و تمامی اقشار و مراتب جامعە را در برگرفته و عوامل اصلی آن بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی‌ای است کە درنتیجه‌ی روند سیاست‌های عامدانە و پلید جمهوری اسلامی بر ضد خلق‌های آزادی‌طلب و بل اخص خلق کورد است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان