یک سرباز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

ک.م.م.ک:
چهارشنبە 20 بهمن ماە 1400 خورشیدی، یک شهروند اهل اشنویە(شنو) بە ناو “محمدصدیق عزیزی” فرزند لقمان در حال انجام خدمت سربازی در ایران، در یکی از پادگان های ارتش در تهران از سوی نیروهای حفاظت ارتش، بازداشت و بە مکانی نامعلوم منتقل شد.
بر اساس گزارش، تاکنون بە صورت رسمی از خبرگزای های جمهوری اسلامی ایران اعلام نشدە است. همچنین پیگیرهای خانوادە این شهروند بازداشت شدە برای اطلاع از مکان محل بازداشت و سرنوشت وی بی نتیجە ماندە است.
لازم بە ذکر است کە، لقمان عزیزی، پدر این سرباز بازداشت شدە در تاریخ سی و یکم خرداد ماە امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات جموری اسلامی ایران بدون حکم قضایی در اشنویە بازداشت و بە یکی از نهادهای امنیتی ایران در اورمیە منتقل شدە بود.
لقمان عزیزی پس از اتمام دوران بازجویی با قید وثیقە در تاریخ 5 مرداد ماە بە صورت موقت آزاد سپس از ایران خارج شدە است.
همچنین در این رابطە باید افزود، در سال 95 نیز لقمان عزیزی یک مرتبە دیگر بازداشت و بعد طی مراحل بازجویی و اعتراف گیری مرسوم در جمهوری اسلامی ایران بە اتهام ” عضویت در حزب دمکرات کوردستان ایران و اجتماع و تبانی برای اقدام امنیت ملی” از سوی شعبە 101 دادگاە کیفری ایران در اشنویە بە ریاست قاضی “رضایی” 16 سال زندان محکوم شد.
این حکم در سال 96 در شعبە 10 دادگاە تجدید نظر با حذف اتهام ” اجماع و تبانی برای اقدام علیە امنیت ملی” برای لقمان عزیزی تائید شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید