خوانندە نزدیک بە هفته نامه امرداد زرتشتیان بە ایل لک توهین کرد

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است یکی از خواننده‌های بە اصطلاح زیرزمینی دریکی از آوازهای رپ خود بە ایل لک توهین کردە و آن‌ها را مورد تمسخر قرار داده است.

برای شهروندان این منطقە توحش اخلاقی این خوانندە انگیزه‌های سیاسی داشتە و در همین رابطە بیانەهای زیادی از طرف ایلات مختلف در ایلام و لرستان و کرماشان این توهین خوانندە نزدیک بە هفته‌نامه امرداد زرتشتیان را محکوم کردە و خواستار رسیدگی فوری و دستگیر کردن فرد توهین کنندە از مقامات جمهوری اسلامی ایران شدەاند.

در بیانەی ایل چنگی در این بارە آمدە است کە  بدون شک پشت این قضیه‌ی توهین به لک زبانان چهره‌ی منافقین و شونیست‌های دیده می‌شود که سال‌هاست لرها را درگیر تفرقه و نفاق بین خودکرده‌اند و به غارت مناطق لر نشین پرداخته‌اند، استعمارگران و شوونیست هایی که با ایجاد تفرقه بین مردمان لر نفت و گاز و سنگ و آب را به کویرهایشان در اصفهان و یزد و قم و کاشان و کرمان می‌برند، موزه‌هایشان از مفرغ‌های کاسیتها و میراث لرها تزئین شده است و تماماً غیر فارس زبانان را باسیاست‌های شوم خود آسمیله کرده‌اند و خود دور ایستاده و به ریش ما می‌خندند.

در بخش دیگری آمدە است که ترویج اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌هایی چون زرتشتی گری، پارس گرایی، کورش پرستی، اهورامزدا گرایی، رضاخان پرستی و شاهنامه‌خوانی در میان مردم لک زبان همان بلایی را سرشان خواهد آورد که درگذشته برای امروز بختیاری‌ها نسخه‌پیچی کرده بودند. ترویج این اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌ها هیچ کمکی به کاهش فقر در میان مردم لک زبان و … نمی‌کند. امروزه نیاز ما در اتحاد و یگانگی است تا بتوانیم در کنار هم به یک وحدت مشترک برای رسیدن به حقوق خودمان که سال‌هاست قومیت‌های دیگران را پایمال کرده‌اند برسیم.

در همین رابطە رئیس مجمع نمایندگان انتصابی استان ایلام در مجلس شورای اسلامی ایران نیز در پی اعتراض شهروندان اقدام بە انتشار بیانەایی کردە است کە در آن آمدە است کە ضمن محکومیت این حرکت موهن، از دستگاه‌های امنیتی می‌خواهم در اسرع وقت ریشه‌های این حرکت تفرقه‌افکنانه مشکوک را شناسایی و با عوامل انتشار آن بشدت برخورد نمایند.

هفتە نامە امرداد یکی از رسانەهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران است کە در ایران فعالیت می‌کند و در سال ١٣٨٧ بە دعوت دکتر فریدون وردی نژاد تأسیس شد کە او هم‌اکنون در صداوسیمای دولتی ایران فعالیت دارد. این هفتەنامە در توضیحات فعالیت خود در ایران آوردە است کە مطالب «امرداد» و گزارش برگزاری آیین‌های ملی باستانی و دین نیاکان درعین‌حال هرگونه شایعه مبنی بر محدودیت زرتشتیان در جمهوری اسلامی ایران را نفی کرده است.

لازم بە ذکر است کەسە تن از پیروان یارسان در اعتراض به تراشیدن اجباری سبیل‌ زندانیان اهل حق توهین مسئولین زندان بە آن‌ها در سال ٩٢ اعتراضات وسیعی را بر علیە دستگاەهای حکومتی بەهمراە داشت کە تاکنون ادامە دارد. قابل‌ذکر است که پیروان یارسان که از آئین‌های مذهبی بزرگ در استان کرماشان و ایلام است در قوانین جمهوری اسلامی ایران فاقد رسمیت می‌باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان