کولبر ٢٦ سالە بە شدت زخمی شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است در روز یک شنبە ١٠ مرداد ماە کولبر ٢٦ سالە در پی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران بشدت زخمی شد.

در همین گزارش امدە است کە نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران با  تیراندازی مستقیم در اطراف بانە بدون هشدار قبلی این کولبر کورد ا زخمی کردند.

کولبر نامبردە هم اکنون در بیمارستان بانە بستری میباشد وی دارای همسر و فرزند می باشد و از طریق کولبری جهت تامین مخارج زندگی خانوادە  خود امرار معاش میکرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان