آخرین جلاد کودکان ،نوجوان ١٧ سالەی سقزی را بە اعدام محکوم کرد.

بنا بە گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ناصر خضری ١٧ سالە بە اتهام قتل توسط دادگاە جزایی شهرستان سقز بە اعدام محکوم شد در گزارش امدە است کە ناصر متولد سال ١٣٧٧ کە اهل سقز میباشد در سن ١٥ سالگی بە اتهام قتل یکی از دوستان نزدیک خود در ابان ماە سال ١٣٩٣ بازداشت شد کە اکنون بعداز ٢ سال توسط دادگاە جزایی شهرستان سقز بە اعدام محکوم شد.

ناصر در زمان ارتکاب جرم در سن قانونی نبوده است، دادگاه جزایی در شهر سقز در ۳۰ تیر ماه سال جاری او را به اتهام قتل به قصاص محکوم کرده است.

لازم بە ذکر است کە یوسف محمدی متولد سال ۱۳۷۴در سن ١٤ سالگی ، هیمن اورامی نژاد متولد ۱۳۷۶ در سن ١٧ سالگی، سیاوش محمودی متولد ۱۳۷۴ در سن ۱۷ سالگی و امانج حسینی در سن ١٧ سالگی همگی بازداشت شدە و در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان سنندج نگهداری میشوند.

طبق قانون مجازات اسلامی وماده ۹۱ درهمان قانون، هرگاه افراد کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام‌ شده واقف باشند  به قصاص محکوم می‌شوند کە با تعهدات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود در رابطە با اعدام کودکان جمهوری اسلامی ایران را بە عنوان «ایران آخرین جلاد کودکان» نام برد در همین رابطە مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق بشر و دولت‌های مختلف از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند کە از اعدام کودکان صرف نظر کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان