ادامە آتش‌سوزی‌های سریالی در شرق کوردستان

بنا بە خبرهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان در عصر امروز ۸ مرداد سال ۱۳۹۵ جنگل‌ها و مراتع دالاهو در منطقە تنگه تاریکە دچار آتش‌سوزی شد.

گفته‌شده است، کنترل آتش‌سوزی به دلیل صعب‌العبور بودن و وزش شدید باد دشوار بوده است.

از سوی دیگر به دلیل حریق شمامه ای در شهر جوانرود شرق کوردستان و ایجاد دود ناشی از آتش‌سوزی، تنفس برای افراد بیمار و کودکان و سالخوردگان دشوار بوده است و با مشکلات تنفسی و جسمی روبرو شده‌اند.

قابل‌تأمل است، اکثر آتش‌سوزی‌ها در شرق کوردستان بە صورت سریالی بوده و به گفته ساکنان این مناطق، از سوی عوامل جمهوری اسلامی روی می‌دهد کە این پدیدە باعث نابودی بخش اعظمی از جنگل‌های شرق کوردستان شدە است ویکی از دلایل اثرات و افزایش گردوغبار و ریز گرد در شرق کوردستان شده است

این آتش‌سوزی‌های عمدی در شرق کوردستان توسط نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ادامە دارد و به این دلیل تاکنون هیچ شخصی را به‌عنوان خاطی و مجرم به دادگاه احضار یا بازداشت نکرده‌اند.
13663487_154736264955680_826779595_o

جمعیت حقوق بشر کوردستان