بازداشت سیامک دهبکری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مهاباد، سیامک دهبکری شهروند مهابادی روز دوشنبە چهارم مرداد ماە پس از ضرب و شتم شدید بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

در گزارش آمدە است وی متولد سال ۱۳۶۹ است. پس از بازگشت از جنوب کوردستان توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مهاباد در خانە مسکونی یکی از بستگانش بدون ارائە مجوز قضایی و با ضرب و شتم فروان بازداشت و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

در همین رابطە آمدە است کە شغل وی درواقع گرافیست است در شهر سلیمانیه در جنوب کوردستان به شغل کارگری مشغول بوده و نان‌آور خانواده بوده است.

لازم بە ذکر است کە ناصر ویسی اهل روستای کورکوری از توابع شهرستان سنندج کە او هم در جنوب کوردستان مشغول به کار بوده است، هنگام بازگشت و در مسیر مریوان بە طرف سنندج ناپدیدشده است. در این رابطە گمانە زنی می‌شود کە او نیز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان بازداشت و بە مکان نامعلومی انتقال دادە شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان